×

תקנון סופרטויס

כללי
1. כל פעולה לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר תתבצע  בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות להפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
3. הצטרפות למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, כרוכה ברישום נפרד בהתאם לתנאים המיוחדים שיקבעו באתר.
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים למרות כי הינו מנוסח בלשון זכר.
5. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה.
6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. הזמנת ואספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה .

נוהל הזמנת מוצרים באמצעות האתר
1. אתר "סופרטויס" מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעות סימון בעגלת הקניות. .
2. המזמין ידרש למלא את כל פירטי ההזמנה המופיעים באתר ויקבל הודעה ראשונית על קליטתה.
3. אישור על קליטת ההזמנה אינו מחייב את סופרטויס לספק את המוצרים המוזמנים והוא מעיד על כך כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
4. רק לאחר שיתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ניתן יהא להשלים את ההזמנה בכפוף לכך כי המוצרים מצויים במלאי.
5. תנאי לאספקת המוצרים נשואי ההזמנה הינו קליטתה באופן תקין ומלא כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים המפורטים בהזמנה.
6. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה. במקרה בו יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר או בכל פרט אחר הנוגע למזמין, יהא סופרטויס רשאי לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את המזמין.
7. במקרה של אי ביצוע מסירה של המוצרים המוזמנים בשל פרטי זיהוי ו/או כתובת שגויים יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול נוספים. יודגש כי ציון פרטים אישיים כוזבים אסור לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז 1977 .
8. סופרטויס עושה כמיטב יכולתו כי המוצרים המופיעים באתר ימצאו במלאי המוחזק בידיה אולם הינו תלוי באספקתם ממלאי של יבואנים /יצרנים של המוצרים.
9. במקרה בו מוצר יאזל מהמלאי, למעט במקרה בו קיים מוצר זהה בצבע שונה, תישלח הודעה על כך למזמין בדוא"ל או באמצעות הטלפון. במקרה שכזה , סופרטויס יהא רשאי להציע למזמין מוצר חלופי בעלות דומה. במידה והמזמין יאשר את ההצעה לרכישה חלופית (בטלפון או בדוא"ל) יעודכנו פרטי הזמנה החדשה, באם המזמין לא יאשר את ההזמנה החלופית, ההזמנה תימחק ללא חיובו של המזמין.

10. במקרה בו אזל מוצר בצבע מסוים מהמלאי רשאית החברה לשלוח מוצר זהה בצבע שונה וזאת מבלי להודיע על כך ללקוח מראש.

אמצעי תשלום באמצעות האתר
1. ניתן לבצע רכישות באתר באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל .
2. המוצרים ישלחו למזמין רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
3. האתר מאובטח בטכנולוגיה SSL.

מועד אספקת המוצרים
1. סופרטויס מתחייב לספק את המוצרים נשואי ההזמנה תוך 14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה.
2. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיספקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י סופרטויס 
ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
3. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם סופרטויס ובכפוף לרשימת הישובים של סופרטויס בהם מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין אפשרות לבצע את המשלוח לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה סופרטויס הפוסקת הבלעדית.


. סיכול עסקה ו/או עיכוב באספקה עקב כח עליון.
1. במקרה של עיכוב ו/או סיכול עסקה / הזמנה עקב אירועים שאינם בשליטת סופרטויס ו/או מפעילי האתר , בין באופן מלא או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי סופרטויס להודיע על ביטול הזמנה (גם לאחר שאושרה) , כולה או חלקה ולבטל א חיובו של המזמין. בכל מקרה למזמין לא תהיה בנסיבות אלה כל זכות לפיצוי.

מחירי המוצרים
1. מחיר של כל מוצר מצויין בסמוך לו. כן מצויינים, בנפרד, הוצאות המשלוח ודמי הטיפול.
2. סופרטויס רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר תקף ביחס להזמנה שבוצעה הינו המחיר שיופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה.
3. כל המוצרים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ביטול עסקה
1. המזמין רשאי לבטל עסקת רכישה של מוצר בתוך 20 (עשרים) ימים מיום קבלתם, וזאת בהודעה בכתב לדוא"ל של האתר. (ראה דף צור קשר)
2. תנאי לקבלת אישור להחזרת מוצר וקבלת הזיכוי הכספי בגינו הוא אישור סופרטויס כי המוצר הוחזר לרבות כל מרכיביו באריזתו החדשה והמקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש.
3. המוצר ישלח ע"י המזמין באמצעות הדואר לכתובת שתמסר ע"י סופרטויס.
4. לאחר אישור החזרת מוצר עפ"י התנאים המפורטים לעיל יזוכה הלקוח במחיר בו חוייב בעת ההזמנה בניכוי דמי משלוח (אשר לא יוחזרו)
5. במקרה שסופרטויס לא תאשר החזרת מוצר / ביטול עסקה ישלח המוצר ללקוח על חשבונו בתוספת דמי טיפול .
6. בכל מקרה לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה. במקרה של מוצר פגום ישלח המזמין את המוצר בצירוף חשבונית המס שהופקה לו ומכתב המתאר את התקלה / הפגם במוצר.
7. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים ולתנאים שבחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

הגבלת אחריות
1. סופרטויס ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המזמין מודע לכך כי עיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיספקו בפועל.
2. אין בהצגתם של המוצרים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד סופרטויס לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
3. בשום נסיבות לא תחול על סופרטויס ו/או מי מטעמה אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לסופרטויס ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
4. סופרטויס ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
5. סופרטויס לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש לא נכון ו/או בניגוד להוראות המצורפות למוצר לרבות לשברים שריטות סדקים ולכל נזק חיצוני אחר.
6. סופרטויס שומרת לעצמה את הזכות להוריד את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

פרטיות
1. הפרטים האישיים שמסר הלקוח / המזמין בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות , ישמרו במאגר המידע  המאובטח של סופרטויס. סופרטויס לא תעביר את הפרטים האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולת הרכישה שבוצעה באתר.
2. סופרטויס תהא רשאית לשלוח למזמין שנרשם באתר / ביצע הזמנה בדואר אלקטרוני, בכתב או בע"פ כל מידע בדבר מבצעים.

 1. מדיניות הגנת פרטיות באתר

  1. הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך
     בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
  2. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר סופרטויס מאובטח עפ"י
     תקן PCI
     פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.
 2. המידע שאנו אוספים

  בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט:שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.

 3. מה אנחנו עושים עם המידע

  1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.
                 המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל
                 נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  2. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך
                 זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
  3. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית
                 שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים
                 הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
 4. המחויבות שלנו לאבטחת מידע

  • אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
   יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.


סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מתקנון זה, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.